top of page

Disclaimer mandisakura.nl

 

Mandisakura (Kamer van Koophandel: 58410449), hierna te noemen mandisakura.nl, verleent u hierbij toegang tot mandisakura.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Mandisakura.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

 

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op mandisakura.nl en haar eventuele dochtersites en de totstandkoming van mandisakura.nl is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd.

Het aanbod aan informatie is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen. Mandisakura.nl en mandisakura.nl/shop kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op mandisakura.nl en haar eventuele dochtersites is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van mandisakura.nl, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via mandisakura.nl of haar dochtersites aangeboden informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Mandisakura.nl en mandisakura.nl/shop aanvaarden eveneens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en voor de producten die op dergelijke websites worden aangeboden

Mandisakura.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van mandisakura.nl of haar dochtersites voor gebruiker. Mandisakura.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Mandisakura.nl zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

 

Beperkte aansprakelijkheid

Mandisakura.nl spant zich in om de inhoud van mandisakura.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op mandisakura.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van mandisakura.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op mandisakura.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met mandisakura.nl. Voor op mandisakura.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan mandisakura.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij mandisakura.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mandisakura.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer , dan kunt u contact opnemen met mandisakura.nl

bottom of page